Tri­ne (48) sto i fare for å måt­te sten­ge be­drif­ten. Nå er hun i slutt­spur­ten om mil­li­on-an­bud

Tri­ne Ma­rie Ho­vind ble satt mel­lom to sto­ler da re­gje­rin­gens kri­se­løs­ning kom på bor­det. Nå har hun selv fun­net en løs­ning for å red­de be­drif­ten.